Archiwum autora: Mariusz Stelmaszczyk

Jakie okoliczności uzasadniają przyjęcie przez Sąd, że do zakażenia pacjenta doszło w pozwanym szpitalu?

Na wstępie niniejszego artykułu należy zauważyć, że nie można wymagać od osoby poszkodowanej wykazania w sposób zupełnie pewny, że przyczynę zakażenia stanowiło konkretne zaniedbanie, nie można także wymagać ustalenia w sposób absolutnie pewny istnienia związku przyczynowego pomiędzy działaniem/ zaniechaniem personelu … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Czy pacjent musi udowodnić ponad wszelką wątpliwość, że do zakażenia doszło w konkretnym szpitalu?

Na wstępie należy zauważyć, że w przypadku zakażeń szpitalnych niedbalstwo szpitala można przyjąć w drodze domniemania faktycznego. Przy czym warto zauważyć, że również Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 22 lutego 2012 roku (sygn. akt IV CSK 245/11) uznał, że … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Jakich kwot można się domagać za zakażenie szpitalne?

Na wstępie niniejszego artykułu należy zauważyć, że według ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi zakażeniem szpitalnym jest: zakażenie, które wystąpiło w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych, w przypadku gdy … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Kiedy zaczyna biec termin przedawnienia roszczeń zakażonego pacjenta przeciwko szpitalowi?

Niniejszy artykuł ma na celu mówienie problematyki związanej z ustaleniem początku biegu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zakażenia szpitalnego. Ogólną zasadę określenia momentu, w którym rozpoczyna się bieg terminu przedawnienia roszczeń reguluje art. 120 k.c., wskazując iż jest nim dzień, … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Przedawnienie roszczeń z tytułu zakażenia pacjenta przysługujących osobie małoletniej

Jak zostało już wskazane w artykule: Jakie są terminy przedawnienia roszczeń zakażonego pacjenta przeciwko szpitalowi, co do zasady termin przedawnienia roszczeń z tytułu zakażenia szpitalnego ustalany będzie w oparciu o przepis art. 442¹ k.c. W świetle powołanego artykułu podstawowy termin … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Jakie są terminy przedawnienia roszczeń zakażonego pacjenta przeciwko szpitalowi?

Niniejszy artykuł ma na celu omówienie terminów w jakich przedawniają się roszczenia pacjenta z tytułu zakażenia szpitalnego. Zauważyć należy, że termin przedawnienia roszczeń zakażonego pacjenta może kształtować się różnie, w zależności od okoliczności faktycznych danej sprawy. W tym zakresie zasadnym … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Co oznacza przedawnienie roszczeń zakażonego pacjenta o odszkodowanie i zadośćuczynienie od szpitala i jakie są jego skutki prawne?

Niniejszy artykuł ma na celu omówienie problematyki przedawnienia roszczeń wynikających z zakażenia szpitalnego, w tym zwłaszcza związanych z tym zdarzeniem skutków prawnych. Na wstępie warto wyjaśnić, czym w ogóle jest przedawnienie roszczenia. Na gruncie prawa cywilnego przedawnienie roszczenia oznacza sytuację, … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Odpowiedzialność salonu tatuażu za zakażenie klienta

Narastającym problemem społecznym jest duża skala zakażeń, w tym zwłaszcza wirusami żółtaczki zakaźnej typu B i C. Najczęściej słyszy się o zakażeniach szpitalnych, doznanych w związku z korzystaniem z usług medycznych szpitali publicznych. Warto mieć jednak na uwadze, że problem … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Na jakiej podstawie prawnej opiera się odpowiedzialność prywatnego szpitala za zakażenie pacjenta?

Zauważyć należy, że kwestia odpowiedzialności szpitala za zakażenie pacjenta może kształtować się odmiennie, w zależności od tego czy mamy do czynienia ze szpitalem publicznym, świadczącym usługi medyczne w ramach NFZ, czy ze szpitalem prywatnym, w którym podstawą świadczenia pomocy medycznej … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Na czym polega zasada pełnego odszkodowania z art. 361 k.c. w sprawach o zakażenie szpitalne?

Na wstępie należy zauważyć, że zasada pełnego odszkodowania przejawia się w tym, że naprawienie szkody doznanej przez osobę poszkodowaną obejmuje zarówno straty, jakie osoba ta poniosła, jak i korzyści, które mogłaby osiągnąć, gdyby jej szkody nie wyrządzono. Jednakże należy zauważyć, … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz