Jakich kwot można się domagać za zakażenie szpitalne?

Na wstępie niniejszego artykułu należy zauważyć, że według ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi zakażeniem szpitalnym jest:

zakażenie, które wystąpiło w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych, w przypadku gdy choroba:

a) nie pozostawała w momencie udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie wylęgania albo

b) wystąpiła po udzieleniu świadczeń zdrowotnych, w okresie nie dłuższym niż najdłuższy okres jej wylęgania.

Ponadto warto zauważyć, że w przypadku zakażeń szpitalnych istotne jest ustalenie występowania związku przyczynowo – skutkowego pomiędzy działaniem/zaniechaniem personelu medycznego a zaistniałą szkodą. Musimy mieć do czynienia tylko z takimi przyczynami, które normalnie wywołują określone skutki. Natomiast w przypadku, gdy skutek jest rezultatem przyczyny nietypowej, to wówczas w świetle przepisów KC nie istnieje związek przyczynowy między tym zdarzeniem a skutkiem. Wobec powyższego warto podkreślić, że bez ustalenia istnienia związku przyczynowego niemożliwe stanie się dochodzenie roszczeń, gdyż w takim wypadku roszczenie odszkodowawcze w ogóle nie powstanie. Jednakże w procesach dotyczących zakażeń szpitalnych nie wymaga się ustalenia związku przyczynowego w sposób absolutnie pewny.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego z dnia 8 stycznia 2014 roku (sygn. akt VI ACa 767/13) „[…] wystarczające jest wykazanie wysokiego stopnia prawdopodobieństwa faktu, iż szkoda wynikła z określonego zdarzenia. Jeżeli prawdopodobieństwo to zostanie in casu udowodnione, związek przyczynowy uznaje się za ustalony. Ustalenie przy tym faktu zakażenia w czasie pobytu w szpitalu lub w innym zakładzie opieki zdrowotnej jest wystarczającą podstawą do przyjęcia niedbalstwa tej placówki”.

Należy także zauważyć, że osoba, która chce wystąpić do Sądu o odszkodowanie za zakażenie mające miejsce w szpitalu, może się domagać pełnego pokrycia kosztów leczenia, zakupionych leków, czy utraconych zarobków za okres w którym niemożliwe było wykonywanie przez nią pracy zawodowej.

Ponadto taka osoba może również domagać się zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, wyrażającą się w bólu, doznanym cierpieniu i to zarówno fizycznym, jak i psychicznym.

W zależności od wnoszonej kwoty sprawę rozpoznaje Sąd rejonowy lub Sąd okręgowy. Jeżeli wysokość żądanej kwoty przewyższa siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych właściwy będzie Sąd okręgowy.

Jeżeli chodzi o kwoty zasądzane przez Sąd w związku z zakażeniem mającym miejsce w szpitalu, kwoty te mają różną wysokość i zależą od wielu czynników, przede wszystkim od powstałych skutków mających wpływ na życie i zdrowie pacjenta. Dla przykładu należy wskazać na wyrok Sądu Apelacyjnego z Łodzi z dnia 20 listopada 2014 roku (sygn. akt I ACa 621/14), w którym Sąd przyznał poszkodowanej za zakażenie gronkowcem złocistym zadośćuczynienie w wysokości 200.000 tys. zł.

Podkreślić należy, że zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego osoba zakażona w szpitalu nie musi udowadniać ponad wszelką wątpliwość, w jakim dokładnie momencie doszło do zakażenia, a także wskutek czyjego zawinienia miało to miejsce. Wystarczające jest wykazanie dostatecznej dozy prawdopodobieństwa wystąpienia zakażenia podczas pobytu w danym szpitalu.

Warto zauważyć, że Sąd orzekający o wysokości zadośćuczynienia za zakażenie szpitalne bierze pod uwagę następujące czynniki:

 • trwałość, nieusuwalność choroby;

 • długotrwałość cierpienia;

 • stopień doznanego bólu;

 • towarzysząca poszkodowanemu obawa, strach;

 • stopień przygnębienia, bezradności;

 • konieczność rezygnacji z dotychczasowego stylu życia, z pasji;

 • konieczność przerwania pracy na czas powrotu do zdrowia;

 • zachowanie pozwanego wobec poszkodowanego;

inne czynniki zależne od konkretnego przypadku.

Ponadto jak zauważył Sąd Apelacyjny w Krakowie, w wyroku z dnia 14 stycznia 2015 roku (sygn. akt I ACa 1480/14): „[…] Ustawodawca wyraźnie zastrzegł, że suma przyznana tytułem zadośćuczynienia ma być ”odpowiednia”, a więc nie może być dowolna lecz musi ściśle uwzględniać stopień doznanej krzywdy. Pojęcie ”sumy odpowiedniej” użyte w art. 445 § 1 KC w istocie ma charakter niedookreślony, niemniej jednak w judykaturze wskazane są kryteria, którymi należy się kierować przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia. Zadośćuczynienie ma mieć przede wszystkim charakter kompensacyjny, wobec czego jego wysokość nie może stanowić zapłaty symbolicznej, lecz musi przedstawiać jakąś ekonomicznie odczuwalną wartość. Jednocześnie wysokość ta nie może być nadmierną w stosunku do doznanej krzywdy, ale musi być ”odpowiednia” w tym znaczeniu, że powinna być przy uwzględnieniu krzywdy poszkodowanego – utrzymana w rozsądnych granicach, odpowiadających aktualnym warunkom i stopie życiowej społeczeństwa”.

Odnosząc się do odszkodowania za zakażenie szpitalne należy zauważyć, że może ono być dochodzone od wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych właściwej ze względu na miejsce położenia szpitala, w którym zakażenie miało miejsce. Jednakże zgodnie z art. 67k ust. 7 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta maksymalna wysokość przyznawanego świadczenia z tytułu jednego zdarzenia medycznego w odniesieniu do jednego pacjenta w przypadku zakażenia szpitalnego wynosi 100000 zł. Ponadto należy pamiętać, że w przypadku przyjęcia propozycji ze strony ubezpieczyciela co do wysokości otrzymanego świadczenia za zakażenie szpitalne pacjent składa oświadczenie o zrzeczeniu się wszelkich roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę mogących wynikać ze zdarzeń uznanych przez wojewódzką komisję za zdarzenie medyczne w zakresie szkód, które ujawniły się do dnia złożenia wniosku. Powyższe zamyka możliwość dochodzenia świadczenia na drodze sądowej.

Podsumowując należy podkreślić, że w wyniku zdarzenia medycznego (szkody), jakim jest zakażenie szpitalne, pacjent na drodze postępowania sądowego może ubiegać się o uzyskanie zadośćuczynienia z tytułu doznanej krzywdy oraz stosownego odszkodowania od Zakładu Opieki Zdrowotnej, w którym zdarzenie miało miejsce. Ponadto warto pamiętać, że odszkodowanie za zakażenie szpitalne przysługuje pacjentowi, u którego w trakcie pobytu w Zakładzie Opieki Zdrowotnej, bądź w niedługim czasie po zakończeniu leczenia w tej placówce wykryto zakażenie. Natomiast Sąd rozważając zasadną wysokość zadośćuczynienia, którą chce przyznać osobie poszkodowanej zakażeniem szpitalnym zobowiązany jest brać pod uwagę wszelkie okoliczności zdarzenia, uwzględnia rodzaj obrażeń, jak i związane z nimi cierpienia, zarówno te fizyczne, jak i psychiczne.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk oraz Anita Janiszkiewicz

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. 22 629 00 36

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Jakich kwot można się domagać za zakażenie szpitalne?

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


− 1 = siedem