Na czym polega zasada pełnego odszkodowania z art. 361 k.c. w sprawach o zakażenie szpitalne?

Na wstępie należy zauważyć, że zasada pełnego odszkodowania przejawia się w tym, że naprawienie szkody doznanej przez osobę poszkodowaną obejmuje zarówno straty, jakie osoba ta poniosła, jak i korzyści, które mogłaby osiągnąć, gdyby jej szkody nie wyrządzono. Jednakże należy zauważyć, że zasada ta nie ma charakteru bezwzględnego. Wyjątki od niej mogą wynikać z ustawy, bądź z umowy. Odstępstwa od tej zasady widoczne są w następujących przepisach kodeksu cywilnego: art. 362, 390 § 1, art. 440, 788 § 1, art. 801 § 1, art. 849 § 1.

Zasada pełnego odszkodowania została zawarta w art. 361 k.c., który stanowi:

§ 1. Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.

§ 2. W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono”.

W przytoczonym przepisie zawarto zasadę adekwatnej przyczynowości. Ustalenie wystąpienia adekwatnego związku przyczynowego wymaga ustalenia, że między określonym zdarzeniem, a powstałą szkodą istnieje związek przyczynowy, przy czym należy pamiętać, że zobowiązany do naprawienia szkody odpowie tylko za normalne następstwa swego działania, czy też zaniechania. Musimy wobec tego mieć do czynienia tylko z takimi przyczynami, które normalnie wywołują określone skutki. Natomiast w przypadku, gdy skutek jest rezultatem przyczyny nietypowej, to wówczas w świetle przepisów kodeksu cywilnego nie istnieje związek przyczynowy między tym zdarzeniem a skutkiem.

Należy zatem podkreślić, że związek przyczynowy jest przesłanką każdej odpowiedzialności cywilnej. Stwierdzenie wystąpienia szkody oraz adekwatnego związku przyczynowego pomiędzy działaniem/zaniechaniem lekarza, czy personelu medycznego a zaistniałą szkodą umożliwi pociągnięcie do odpowiedzialności dany Zakład Opieki Zdrowotnej. Bez ustalenia istnienia związku przyczynowego niemożliwe stanie się dochodzenie roszczeń, gdyż w takim wypadku roszczenie odszkodowawcze w ogóle nie powstanie.

Warto także zauważyć, że Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 22 czerwca 2012 roku (sygn. akt V CSK 282/11) stwierdził, żeOdszkodowaniu podlega nie tylko szkoda bezpośrednia, lecz także tzw. szkoda pośrednia, jeżeli pozostaje w normalnym związku przyczynowym z bezprawnym zachowaniem sprawcy”

Natomiast Sąd Apelacyjny w wydanym przez siebie wyroku z dnia 8 stycznia 2014 roku (sygn. akt VI ACa 767/13) odniósł się do związku przyczynowego pomiędzy działaniem/zaniechaniem Zakładu Opieki Zdrowotnej (personelu medycznego), a zaistniałą szkodą w postaci zakażenia, stwierdzając, że: „(…) w procesach dotyczących zakażeń szpitalnych nie wymaga się ustalenia związku przyczynowego w sposób absolutnie pewny. Wystarczające jest wykazanie wysokiego stopnia prawdopodobieństwa faktu, iż szkoda wynikła z określonego zdarzenia. Jeżeli prawdopodobieństwo to zostanie in casu udowodnione, związek przyczynowy uznaje się za ustalony. Ustalenie przy tym faktu zakażenia w czasie pobytu w szpitalu lub w innym zakładzie opieki zdrowotnej jest wystarczającą podstawą do przyjęcia niedbalstwa tej placówki”.

Warto zauważyć, że odszkodowanie za zakażenie szpitalne może być dochodzone od wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych właściwej ze względu na miejsce położenia szpitala, w którym zakażenie miało miejsce. Jednakże zgodnie z art. 67k ust. 7 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta maksymalna wysokość przyznawanego świadczenia z tytułu jednego zdarzenia medycznego w odniesieniu do jednego pacjenta w przypadku zakażenia szpitalnego wynosi 100 000 zł. Ponadto należy pamiętać, że w przypadku przyjęcia propozycji ze strony ubezpieczyciela co do wysokości otrzymanego świadczenia za zakażenie szpitalne pacjent składa oświadczenie o zrzeczeniu się wszelkich roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę mogących wynikać ze zdarzeń uznanych przez wojewódzką komisję za zdarzenie medyczne w zakresie szkód, które ujawniły się do dnia złożenia wniosku. Powyższe zamyka możliwość dochodzenia świadczenia na drodze sądowej.

Podsumowując należy podkreślić, że naprawienie szkody powinno zapewnić całkowitą kompensatę doznanego uszczerbku, nie powinno jednakże dopuścić do nieuzasadnionego wzbogacenia się osoby poszkodowanej. Warto także zauważyć, że odszkodowanie należy się wyłącznie w granicach normalnego związku przyczynowego, w związku z czym § 1 artykułu 361 k.c. pełni rolę nie tylko ustalenia tego czy dana osoba w ogóle odpowiada za powstałą szkodę lecz także zakreśla granice tej odpowiedzialności.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk oraz Anita Janiszkiewicz

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. 22 629 00 36

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Na czym polega zasada pełnego odszkodowania z art. 361 k.c. w sprawach o zakażenie szpitalne?

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


cztery + 7 =