Na jakiej podstawie prawnej opiera się odpowiedzialność prywatnego szpitala za zakażenie pacjenta?

Zauważyć należy, że kwestia odpowiedzialności szpitala za zakażenie pacjenta może kształtować się odmiennie, w zależności od tego czy mamy do czynienia ze szpitalem publicznym, świadczącym usługi medyczne w ramach NFZ, czy ze szpitalem prywatnym, w którym podstawą świadczenia pomocy medycznej jest umowa zawarta między pacjentem a szpitalem.

W pierwszej ze wskazanych sytuacji, tj. w przypadku publicznych zakładów opieki zdrowotnej – gdzie pacjenta i szpitala nie łączy umowa o świadczenie pomocy medycznej – w grę wchodzi odpowiedzialność deliktowa szpitala – tzn. odpowiedzialność na zasadzie winy.

Odpowiedzialność deliktowa to odpowiedzialność za szkodę wynikającą z czynu niedozwolonego. Czyn niedozwolony, tzw. delikt, to zdarzenie polegające na działaniu lub zaniechaniu określonego podmiotu, skutkujące powstaniem szkody po stronie innego podmiotu

Podstawą odpowiedzialności deliktowej jest art. art. 415 k.c. zgodnie z którym:
Kto z winy swojej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia” .

Zauważyć należy, że istotnym elementem w zakresie odpowiedzialności deliktowej jest wina sprawcy. W przypadku odpowiedzialności odszkodowawczej szpitala, wina ta wyrażać będzie się zazwyczaj w niedochowaniu przez lekarza należytej staranności tj. niedbalstwie (np. pozostawienie narzędzi w jamie brzusznej pacjenta).

Zupełnie inaczej przedstawia się odpowiedzialność za zdarzenie medyczne, ponoszona przez szpital prywatny.

W przypadku szpitali niepublicznych podstawą świadczenia usług medycznych jest umowa zawarta między szpitalem a pacjentem. Odpowiedzialność szpitala prywatnego ma zatem charakter odpowiedzialności kontraktowej, a jej podstawą jest art. 471 k.c.

W myśl powołanego przepisu: „Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi„.

W świetle powyższego można zatem zauważyć, że odpowiedzialność prywatnego szpitala prywatnego za zakażenie pacjenta wynika z nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług medycznych.

Wartym uwagi jest fakt, iż rozróżnienie wskazanych powyżej podstaw odpowiedzialności odszkodowawczej ma istotne znaczenie w kontekście reguł dowodzenia, w toku postępowania o odszkodowanie za zakażenie szpitalne.

Trzeba bowiem mieć na uwadze, że zgodnie z ogólną regułą dowodową, wyrażoną w art. 6 k.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne, a więc – w realiach omawianej problematyki – na poszkodowanym pacjencie.

Oznacza to, że pacjent chcąc skutecznie wyegzekwować od szpitala należne mu odszkodowanie musi przedstawić stosowne dowody potwierdzające odpowiedzialność szpitala za doznaną przez niego szkodę.

Powyższe, w kontekście przesłanek odpowiedzialności cywilnej oznacza, że w przypadku odpowiedzialności deliktowej (ponoszonej co do zasady przez szpital publiczny) pacjent, jest w gorszej sytuacji procesowej, bowiem musi udowodnić winę po stronie pozwanego szpitala, co w praktyce -z racji na brak specjalistycznej wiedzy medycznej – rodzi poważne trudności.

W przypadku natomiast odpowiedzialności kontraktowej (ponoszonej przez szpitale prywatne), pacjent nie musi wykazywać winy szpitala, wystarczy że udowodni powstałą szkodę i wykaże, że między nią a zachowaniem szpitala istnieje związek przyczynowy.

Wskazać w tym miejscu ponadto należy, iż z treści art. 471 k.c. regulującego odpowiedzialność kontraktową wynika, że pozwany szpital, pomimo wykazania przez pacjenta przesłanek odpowiedzialności szpitala, nie będzie ponosić odpowiedzialności odszkodowawczej, jeśli udowodni, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie łączącej go z pacjentem umowy, było następstwem okoliczności, za które szpital nie ponosi winy.

Można zatem zauważyć, że w przypadku odpowiedzialności kontraktowej, mamy do czynienia z częściowym odwróceniem ciężaru dowodu.

W sytuacji, gdy pozwany szpital prywatny nie udowodni, że szkoda jaką poniósł pacjent, jest następstwem okoliczności za które nie ponosi on odpowiedzialności, wówczas Sąd uwzględni powództwo i zasądzi na rzecz poszkodowanego pacjenta stosowne odszkodowanie.

Zauważyć zatem należy, że odpowiedzialność kontraktowa, będąca domeną szpitali prywatnych, zakłada aktywność dowodową także po stronie pozwanego szpitala, poprzez wprowadzenie warunku uwolnienia się od odpowiedzialności odszkodowawczej w wyniku udowodnienia braku zawinienia w powstałej u pacjenta szkodzie.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Ewelina Tocka

Kontakt: kom: + 48 697 053 659 lub tel: + 48 22 629 00 36

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Na jakiej podstawie prawnej opiera się odpowiedzialność prywatnego szpitala za zakażenie pacjenta?

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


dziewięć − 1 =